• BANNER1
 • BANNER2
 • BANNER3
 • About Us - Company

Hakynda Us

Chengdu KaLe Technology Co., Ltd.

Müşderilere wirtual walýuta magdan enjamlary bilen üpjün edýäris.Köp ýyllyk önümçilik tejribämiziň üsti bilen müşderilere enjamlary saýlamak, enjamlaryň näsazlygyny derňemek we ýok etmek, enjamlary dolandyrmak we dag magdanlaryny gurmak boýunça oýlanyşykly, jogapkärli we hünärli kömek we maslahat berýäris.Weteran ýa-da pudakda täze gelen bolsaňyzam, aňsat we çalt başlap bilersiňiz.
Dünýäniň dürli künjeginden ýokary hilli agentleri hyzmatdaşlyga we özara bähbit üçin giňeltmäge çagyrýarys we çagyrýarys.

Kimbiz

Chengdu KaLe Technology Co., Ltd.

Dolandyryş toparymyz IT pudagynda 15 ýyldan gowrak, magdançylyk fermalarynda işlemek we hyzmat etmekde 5 ýyldan gowrak tejribe toplady.2019-njy ýyldan başlap, dag magdanlarynyň eksport işini başladyk.Häzirki wagtda ABŞ, Kanada, Germaniýa, Argentina, Gresiýa, Türkiýe, Meksika we beýlekiler ýaly 10-dan gowrak ýurda we sebite eksport edildi we ýüzlerçe müşderi hyzmatdaşlygy bilen uzak möhletli durnuklylygy gazandyk.

 • About Us - Company
 • High Quality

  Qualityokary hil

  Täze magdançylar üçin 100% hakyky kepillik bermegi wada berýäris.Ikinji el magdançylary üçin, magdançynyň hasş ýagdaýyny has gowy barlap bilersiňiz, eltip bermezden 30 minutdan az bolmadyk magdançynyň iş wideosyny düşüreris.
 • Payment Security

  Töleg howpsuzlygy

  TT bank geçirimini, Paypal, USDT tölegini goldaýarys.Sargydy tassyklanyňyzda, size sargyt şertnamasy dörederis we täjirçilik hasap-faktura we pro-faktura bilen üpjün ederis.
 • Professional Service

  Hünär hyzmaty

  7x24h onlaýn müşderi hyzmaty.Tölegiň, eltmegiň, gümrük taýdan resmileşdirmegiň we satuwdan soňky ähli taraplary öz içine alýan satuwdan öňki, satuwda we satuwdan soňky hyzmatlar.

Önümlerimiz ýa-da bahalandyryjylarymyz barada maglumat almak üçin e-poçtaňyzy bize iberiň we 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.