iBeLink BM-K1 + 15t KDA Kadena magdançy

Gysga düşündiriş:

Kuwwaty sarp etmek: 2.25kwh / sag
Girdeji: 1T ≈ 0.44519083 KDA / gün
Haşrate: 15T

Global kepillik
Halfarym ýyl mugt tehniki goldaw


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Goldshell KD6

Öndüriji iBeLink
Model BM-K1 +
Şeýle hem bellidir BM-K1 PLUS
Boşat 2021-nji ýylyň sentýabr
Ölçegi 128 x 201 x 402mm
Agram 6600g
Sesi level derejesi 74db
Janköýerler 2
Kuwwat 2250W
Naprýa .eniýe 12V
Interfeýs Ethernet
Temperatura 5 - 40 ° C.
Çyglylyk 5 - 95%
Goşmaça maglumat Bleýk (2s-kadena) algoritmi
KDA Kadena Miner (2)
KDA Kadena Miner (1)

iBeLink BM-K1 aýratynlyklary

POW Blake2S algoritm sanly walýuta goldawy (KDA)
Esasy gatlak protokol magdan howuzlary üçin goldaw
Ulgamy gurnamagy we uly göwrümli ýerleşdirmegi ýönekeýleşdirýän web interfeýs dolandyryş platformasy bilen üpjün edýär
Web interfeýsi hasaplama statistikasyny we magdan ýagdaýyna gözegçilik edýär
Magdan programma üpjünçiligini ýa-da ulgamlaryny täzeden açmak üçin web interfeýsiniň ulanylmagyny goldaýar
Kuwwatly ulgamyň öz-özüni barlamak funksiýasyny üpjün edýär we çipiň ýagdaýyna hakyky wagtda gözegçilik edýär
Uly göwrümli magdan maşynlaryny dolandyrmak üçin kalkulýator pyçagy LED ýagdaý ekrany bilen üpjün edýär
Esasy we köp garaşma howuzlaryny sazlamak we awtomatiki kommutasiýa üpjün edilýär
Garaşsyz ýalňyş gözegçiligi we hasaplaýyş pyçaklaryny awtomatiki täzeden dikeltmek funksiýasyna eýedir
Apparat sagady it ulgamyň ulgamdan ýa-da ulgam ýalňyşlyklaryndan awtomatiki dikelmegini üpjün edýär

Kepillik

Iberilen senesinden başlap 180 günlük kepillik berilýär.Saleshli satuwlar gutarnykly.“Broadeng” kepillik syýasaty boýunça kemçilikli maşynlar mugt bejeriler.Aşakdaky wakalar kepilligi ýatyrar: magdançynyň üstünden aşmak;Broadeng-den rugsat almazdan müşderini aýyrmak we çalyşmak;Elektrik üpjünçiliginiň pesligi, ýyldyrym ýa-da naprýa; eniýe sebäpli dörän zeper;hash tagtalarynda ýa-da çiplerde ýakylýan bölekler;suwa çümdürilmegi ýa-da çygly gurşawda poslama sebäpli zeper.Müşderi goldaw biletini açandan we iBeLink müşderi goldawy bilen näsazlyklary düzedenden soň kemçilikli enjamlary öz hasabyna gaýtaryp berer.
Broadeng, näsaz enjamlar sebäpli ýüze çykan wagtyň ýitirilmegi ýa-da gijikdirilmegi üçin tölemez.Kepillik güýji ýok bolan ýa-da kepillik möhletinden soň enjamlar bölekleriň we zähmetiň bahasy üçin bejerilip bilner.


  • Öňki:
  • Indiki: