Nädip satyn almaly

nädip satyn almaly-1
ico
 
Ilki bilen işgärlerimiz töleg usulyny siziň bilen tassyklarlar.Bank geçirimini, paypal, USDT tölegini goldaýarys.
 
1-nji ädim
2-nji ädim
Töleg usulyny tassyklanyňyzdan soň, jikme-jik gowşuryş salgyňyzy (iberijiniň ady, telefon belgisi, jikme-jik salgysy we poçta kody) görkezmegiňiz zerur.
 
 
 
Jikme-jik gowşuryş salgyňyzy tassyklanyňyzdan soň, web sahypamyzda onlaýn sargyt dörederis (hasabyňyzy web sahypasynda hasaba almaly bolarsyňyz), soňra buýrugy web sahypasynda görüp bilersiňiz.
 
3-nji ädim
4-nji ädim
Harytlary iberenimizden soň işgärler ulgamda gyssagly bellik belgisini girizerler we gyssagly maglumatlary tertipde barlap bilersiňiz.
 
 
 
Harytlar ýerli sebite eltilenden soň, kurýer kompaniýasy size jaň eder we gümrük amallaryndan geçmegiňizi haýyş eder.Şu wagt size täjirçilik hasap-fakturasyny bereris.Gümrükhanadan geçeniňizde, ýerli gümrük düzgünlerine laýyklykda täjirçilik hasap-fakturalaryna salgyt tölemeli.
 
5-nji ädim
6-njy ädim
Salgyt töläniňizden soň gümrükhana gümrükhanasyny arassalaýar we kurýer kompaniýasy harytlary gapyňyza eltýär.Bu pursatda, etmeli zadyňyz, harytlaryň gol çekilmegine garaşmak.