Kompaniýanyň tertibi

BIZ KIM

Dolandyryş toparymyz IT pudagynda 15 ýyldan gowrak, magdançylyk fermalarynda işlemek we hyzmat etmekde 5 ýyldan gowrak tejribe toplady.2019-njy ýyldan başlap, magdan enjamlarynyň eksport işine başladyk.Häzirki wagtda ABŞ, Kanada, Germaniýa, Argentina, Gresiýa, Türkiýe, Meksika we beýlekiler ýaly 10-dan gowrak ýurda we sebite eksport edildi we ýüzlerçe müşderi hyzmatdaşlygy bilen uzak möhletli durnuklylygy gazandyk.

Häzirki wagtda Hytaýda harytlaryň import we eksport kwalifikasiýasy bilen birnäçe şahamçamyz bar.Öz dizaýn we gözleg we ösüş bölümlerimiz bar.Özara peýdanyň işewürlik ýörelgesine eýerip, ýokary hilli önümlerimiz we ajaýyp hyzmatlarymyz üçin müşderileriň arasynda ýokary abraýymyz bar.

BIZ KIM

Dolandyryş toparymyz IT pudagynda 15 ýyldan gowrak, magdançylyk fermalarynda işlemek we hyzmat etmekde 5 ýyldan gowrak tejribe toplady.2019-njy ýyldan başlap, magdan enjamlarynyň eksport işine başladyk.Häzirki wagtda ABŞ, Kanada, Germaniýa, Argentina, Gresiýa, Türkiýe, Meksika we beýlekiler ýaly 10-dan gowrak ýurda we sebite eksport edildi we ýüzlerçe müşderi hyzmatdaşlygy bilen uzak möhletli durnuklylygy gazandyk.

Häzirki wagtda Hytaýda harytlaryň import we eksport kwalifikasiýasy bilen birnäçe şahamçamyz bar.Öz dizaýn we gözleg we ösüş bölümlerimiz bar.Özara peýdanyň işewürlik ýörelgesine eýerip, ýokary hilli önümlerimiz we ajaýyp hyzmatlarymyz üçin müşderileriň arasynda ýokary abraýymyz bar.

Näme edýäris

Müşderilere professional wirtual walýuta magdan enjamlary bilen üpjün edýäris.Köp ýyllyk önümçilik tejribämiziň üsti bilen müşderilere enjamlary saýlamak, enjamlaryň näsazlyklaryny derňemek we ýok etmek, enjamlary dolandyrmak we dag magdanlaryny gurmak boýunça oýlanyşykly, jogapkärli we hünärli kömek we maslahat berýäris.Weteran ýa-da pudakda täze gelen bolsaňyzam, aňsat we çalt başlap bilersiňiz.

Dünýäniň dürli künjeginden ýokary hilli agentleri hyzmatdaşlyga we özara bähbit üçin ýerli işewürligi giňeltmäge çagyrýarys we çagyrýarys.

polda oturan we cryptocurrency dag fermasynda ýazýan ýaş ýylgyrýan kompýuter inereneri

Näme üçin bizi saýlaýar?

Qualityokary hilli

Qualityokary hilli

Täze magdançylar üçin 100% hakyky kepillik berýäris.Ikinji el magdançylary üçin, magdançynyň hasş ýagdaýyny has gowy barlap bilersiňiz, eltip bermezden 30 minutdan az bolmadyk magdançynyň iş wideosyny düşüreris.Biz siziň bilen doly habarlaşarys we kabul edeniňizden soň eltip bereris.

Töleg howpsuzlygy

T \ T bank geçirimini, Paypal, USDT tölegini goldaýarys.Sargydy tassyklanyňyzda, siziň üçin sargyt şertnamasy dörederis we täjirçilik hasap-fakturasy we forma faktura bilen üpjün ederis.Şol bir wagtyň özünde, magdançynyň eltiş maglumatlaryny sargyt boýunça islän wagtyňyz barlap bilersiňiz, resmi web sahypasynda size sargyt dörederis.

Töleg howpsuzlygy
Hünär hyzmaty

Hünär hyzmaty

7✖️24h onlaýn müşderi hyzmaty.Töleg, eltip bermek, gümrük taýdan resmileşdirmek we satuwdan soňky ähli taraplary öz içine alýan deslapky satuw, satuw we satuwdan soňky hyzmatlar.

Tehniki goldaw

Çengdu Avalonyň resmi ygtyýarly abatlaýyş bekedi bilen ýakyn hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ýola goýduk we ýalňyşlary gaýtadan işlemegiň tizligi çalt we näsazlyklary gaýtadan işlemegiň derejesi 92,3% -den ýokary.

Tehniki goldaw
Senagat gollanmasy

Senagat gollanmasy

Täze dag magdanlary müşderileri üçin mugt ýeke-täk magdan okuw gollanmasyny hödürleýäris.Weteran magdan müşderileri üçin näsazlyklary düzetmek üçin amatly maslahat berýäris.Kärhananyň müşderileri üçin, müşderileriň isleglerine görä dag magdanlaryny gurmak üçin toplumlaýyn çözgütleri hödürleýäris.

Wagtynda eltip bermek

Spot sargytlary, adatça tölegiňizden soň 3 ~ 5 iş gününiň içinde iberilýär.Geljekdäki sargytlar, adatça, zawoddan soň 5-10 iş gününiň içinde iberilýär.Global sargytlaryň 80% -den gowragy 2 hepdäniň içinde barmaly ýurda gelýär.

Wagtynda eltip bermek

Qualityokary hilli

Täze magdançylar üçin 100% hakyky kepillik berýäris.Ikinji el magdançylary üçin, magdançynyň hasş ýagdaýyny has gowy barlap bilersiňiz, eltip bermezden 30 minutdan az bolmadyk magdançynyň iş wideosyny düşüreris.Biz siziň bilen doly habarlaşarys we kabul edeniňizden soň eltip bereris.

Töleg howpsuzlygy

T \ T bank geçirimini, Paypal, USDT tölegini goldaýarys.Sargydy tassyklanyňyzda, siziň üçin sargyt şertnamasy dörederis we täjirçilik hasap-fakturasy we forma faktura bilen üpjün ederis.Şol bir wagtyň özünde, magdançynyň eltiş maglumatlaryny sargyt boýunça islän wagtyňyz barlap bilersiňiz, resmi web sahypasynda size sargyt dörederis.

Hünär hyzmaty

7✖️24h onlaýn müşderi hyzmaty.Töleg, eltip bermek, gümrük taýdan resmileşdirmek we satuwdan soňky ähli taraplary öz içine alýan deslapky satuw, satuw we satuwdan soňky hyzmatlar.

Tehniki goldaw

Çengdu Avalonyň resmi ygtyýarly abatlaýyş bekedi bilen ýakyn hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ýola goýduk we ýalňyşlary gaýtadan işlemegiň tizligi çalt we näsazlyklary gaýtadan işlemegiň derejesi 92,3% -den ýokary.

Senagat gollanmasy

Täze dag magdanlary müşderileri üçin mugt ýeke-täk magdan okuw gollanmasyny hödürleýäris.Weteran magdan müşderileri üçin näsazlyklary düzetmek üçin amatly maslahat berýäris.Kärhananyň müşderileri üçin, müşderileriň isleglerine görä dag magdanlaryny gurmak üçin toplumlaýyn çözgütleri hödürleýäris.

Wagtynda eltip bermek

Spot sargytlary, adatça tölegiňizden soň 3 ~ 5 iş gününiň içinde iberilýär.Geljekdäki sargytlar, adatça, zawoddan soň 5-10 iş gününiň içinde iberilýär.Global sargytlaryň 80% -den gowragy 2 hepdäniň içinde barmaly ýurda gelýär.