ABŞ we Europeanewropa Bileleşigi, Russiýanyň cryptocurrency ulanmagyny gadagan etmegi göz öňünde tutup, üstünlik gazanyp bilerlermi?

Tehniki we teoretiki taýdan cryptocurrency pudagyna sanksiýalary uzaltmak mümkindir, ýöne iş ýüzünde “merkezden daşlaşdyrmak” we cryptocurrency serhedi gözegçilik gözegçiligini kynlaşdyrar.

Käbir rus banklaryny çalt ulgamdan aýyrandan soň, daşary ýurt habar beriş serişdeleri Waşingtonyň Russiýa mundan beýläk sanksiýa berip biljek täze bir ugry göz öňünde tutýandygyny aýdýarlar: cryptocurrency.Ukraina sosial mediýada degişli ýüzlenmeleri açyk aýtdy.

314 (7)

Aslynda, Russiýanyň hökümeti cryptocurrency kanunlaşdyrmady.Şeýle-de bolsa, rublyň hümmetiniň hümmetiniň peselmegine sebäp bolan Europeewropada we ABŞ-da ençeme maliýe sanksiýalaryndan soň, rublda görkezilen cryptocurrency söwda mukdary soňky döwürde ýokarlandy.Şol bir wagtyň özünde, Ukraina krizisiniň beýleki tarapy bolan Ukraina bu krizisde birnäçe gezek cryptocurrency ulandy.

Analitikleriň pikirine görä, cryptocurrency pudagyna sanksiýalary giňeltmek tehniki taýdan mümkindir, ýöne cryptocurrency amallarynyň öňüni almak kyn bolar we sanksiýalar syýasatyny näbelli ýerlere getirer, sebäbi aslynda hususy sanly walýutanyň barlygy serhet ýok we esasan hökümet tarapyndan dolandyrylýan maliýe ulgamynyň daşynda.

Global cryptocurrency amallarynda Russiýanyň uly mukdary bar bolsa-da, krizisden ozal Russiýanyň hökümeti cryptocurrency kanunlaşdyrmady we cryptocurrency babatynda berk düzgünleşdiriji syýasaty saklady.Ukrainadaky ýagdaýyň dartgynlaşmagynyň öňüsyrasynda Russiýanyň Maliýe ministrligi cryptocurrency kadalaşdyryş kanunynyň taslamasyny ýaňy hödürledi.Taslama Russiýada harytlar we hyzmatlar üçin tölemek üçin cryptocurrency ulanmagy gadagan edip gelýär, ýaşaýjylara ygtyýarly edaralaryň üsti bilen cryptocurrency maýa goýmaga mümkinçilik berýär, ýöne cryptocurrency maýa goýup biljek rublyň mukdaryny çäklendirýär.Taslama, şeýle hem, kriptografik walýuta gazmagy çäklendirýär.

314 (8)

Şeýle-de bolsa, Russiýa cryptocurrency gadagan etmek bilen bir hatarda, merkezi bankyň kanuny sanly walýutasy bolan cryptoruble girizilmegini öwrenýär.Russiýanyň prezidenti Wladimir Putiniň ykdysady geňeşçisi Sergeý glaziýew meýilnamany ilkinji gezek yglan edende, kodlanan rubllaryň girizilmegi Günbatar sanksiýalarynyň öňüni almaga kömek eder diýdi.

Europeewropa we Amerikanyň Birleşen Ştatlary Russiýa garşy birnçe maliýe sanksiýalaryny teklip edensoň, Russiýanyň esasy banklaryny çalt ulgamdan çykarmak we Russiýanyň Merkezi Bankynyň Europeewropadaky we ABŞ-daky walýuta ätiýaçlyklaryny doňdurmak ýaly rubl 30% aşaklady. Duşenbe güni ABŞ-nyň dollary we ABŞ-nyň dollary rubla garşy rekord derejede 119,25 boldy.Soňra Russiýanyň Merkezi Banky esasy göterim mukdaryny 20% -e çykardy. Sişenbe güni Russiýanyň esasy täjirçilik banklary hem rublyň goýum göterim mukdaryny ýokarlandyrandan soň, rubl birneme ýokarlandy we ABŞ-nyň dollarynyň şu gün irden rubla garşy 109,26 derejesinde bolandygy habar berildi. .

Fxempire ozal rus raýatlarynyň ukrain krizisinde şifrlemek tehnologiýasyna resmi taýdan ýüz tutjakdygyny öňünden aýdypdy.Rublyň hümmetiniň peselmegi kontekstinde rubl bilen baglanyşykly cryptocurrency geleşik mukdary ýokarlandy.

Dünýädäki iň uly cryptocurrency bir exchangeasy bolan binansyň maglumatlaryna görä, bitkoiniň rubla çenli söwda mukdary 20-nji fewraldan 28-nji fewrala çenli ýokarlandy. Öňki dokuz günüň içinde 522 bitkoin bilen deňeşdirilende 1792 bitkoin rubl / bitcoin söwdasyna gatnaşdy.Pari Parisde ýerleşýän Şifrlemek gözlegini üpjün ediji Kaikonyň 1-nji martda Ukrainadaky krizisiň güýçlenmegi we Europeanewropa we Amerikanyň sanksiýalarynyň yzarlanmagy bilen, rublda görkezilen bitcoin söwdasynyň mukdary dokuz adama ýetdi. Soňky 24 sagadyň dowamynda iň ýokary 1,5 milliard rubl.Şol bir wagtyň özünde, ukrain hrywnasynda görkezilen bitcoin amallarynyň mukdary hem ýokarlandy.

Islegiň ýokarlanmagy bilen bitcoin-iň ABŞ bazaryndaky iň soňky söwda bahasy 43895 dollar bolup, duşenbe güni irden bäri takmynan 15% ýokarlandy.Bu hepdäniň yza gaýdyp gelmegi fewral aýyndan bäri pese gaçdy.Beýleki kriptografik walýutalaryň köpüsiniň bahasy ýokarlandy.Ether şu hepde 8.1%, XRP 4,9%, göç 9,7%, Cardano 7% ýokarlandy.

Russiýa ukrain krizisiniň beýleki tarapy hökmünde, Ukraina bu krizisde cryptocurrency doly kabul etdi.

Krizis güýçlenmezinden bir ýyl öň, Ukrainanyň hümmeti hrywna ABŞ-nyň dollaryna garşy 4% -den gowrak pese gaçdy, Ukrainanyň Maliýe ministri Sergeý samarçenko walýuta hümmetiniň durnuklylygyny saklamak üçin Ukrainanyň Merkezi Bankynyň ABŞ-dan peýdalanandygyny aýtdy. 1,5 milliard dollar walýuta ätiýaçlyklary, ýöne hrywnanyň hümmetiniň peselmegini dowam etdirip bilmez.Bu maksat bilen, 17-nji fewralda Ukraina bitcoin ýaly kriptografik walýutalaryň kanunlaşdyrylandygyny resmi taýdan yglan etdi.Wise-premýer we Ukrainanyň sanly özgerişler ministri Mihaýlo federow twitterde bu ädimiň korrupsiýa töwekgelçiligini azaldyp, kriptografik alyş-çalyş bir onalarynda galplyklaryň öňüni aljakdygyny aýtdy.

Bazar konsalting firmasynyň zynjyrynyň 2021-nji ýyldaky gözleg hasabatyna görä, dünýäde cryptocurrency amallarynyň sany we gymmaty boýunça Ukraina, Wýetnam, Hindistan we Päkistandan soň ikinji ýerde durýar.

Netijede, Ukrainadaky krizisiň möwjemeginden soň, cryptocurrency has meşhur boldy.Ukrain häkimiýetleri tarapyndan walýuta nagt pullarynyň alynmagyny gadagan etmek we nagt puluň mukdaryny çäklendirmek (günde 100000 grivna) çäklendirmek ýaly birnäçe çäräniň durmuşa geçirilmegi sebäpli ýakyn wagtda ukrain kriptografik bir exchangeasynyň söwda mukdary çalt ýokarlandy. gelejek.

Ukrainanyň iň uly cryptocurrency bir exchangeasy bolan Kunanyň söwda mukdary 25-nji fewralda 200% -den 4,8 million dollara çenli ýokarlandy, bu bir exchangeanyň 2021-nji ýylyň maý aýyndan bäri iň ýokary bir günlük söwda mukdarydy. Öňki 30 günde Kunanyň gündelik ortaça söwda mukdary 1,5 dollar aralygynda boldy. million we 2 million dollar."Köp adamyň cryptocurrency-dan başga çäresi ýok" -diýdi

Şol bir wagtyň özünde, Ukrainada cryptocurrency isleginiň artmagy sebäpli adamlar bitcoin satyn almak üçin ýokary töleg tölemeli.Kuna cryptocurrency bir exchangeasynda, grifner bilen satylan bitcoin bahasy teňňede takmynan 46955 dollar we 47300 dollar.Şu gün irden bitkoiniň bazar bahasy takmynan 38947,6 dollar boldy.

Diňe ýönekeý ukrainalylar däl, blokirleme seljeriş kompaniýasy elliptik, ukrain hökümetiniň ozal adamlary sosial mediýada goldamak üçin bitcoin we beýleki kriptografik walýuta sowgat bermäge çagyrandygyny we bitcoin, Ethereum we beýleki belgileriň sanly gapjyk salgylaryny çap edendigini aýtdy.Sundayekşenbe gününe çenli gapjyk salgysy 10,2 million dollar cryptocurrency sadakasyny aldy, şolardan takmynan 1,86 million dollar NFT satuwyndan geldi.

Europeewropa we ABŞ muňa üns beren ýaly.Daşary ýurt habar beriş serişdeleri ABŞ-nyň hökümet işgäriniň sözlerine salgylanyp, Baýden administrasiýasynyň Russiýa garşy sanksiýalary cryptocurrency pudagyna çenli giňeltmegiň başlangyç tapgyrynda durýandygyny aýtdy.Resminiň aýtmagyna görä, Russiýanyň cryptocurrency pudagyna girizilen sanksiýalar has giň cryptocurrency bazaryna zyýan bermeýän görnüşde düzülmeli, bu sanksiýalary durmuşa geçirmegi kynlaşdyryp biler.

Dynç güni mikheilo fedrow twitterde "ähli esasy cryptocurrency bir exchangalaryndan rus ulanyjylarynyň salgylaryny ýapmak üçin haýyş edýändigini" aýtdy.Ol diňe bir rus we belarus syýasatçylary bilen baglanyşykly kodlanan salgylary doňdurmaga çagyrman, eýsem adaty ulanyjylaryň salgylaryny hem çagyrdy.

“Cryptocurrency” hiç wagt kanunlaşdyrylmasa-da, Londonda ýerleşýän töwekgelçilik konsalting firmasynyň derňew başlygy Marlon Pinto, başga bir gün rus bank ulgamyna ynamsyzlyk sebäpli cryptocurrency Russiýanyň maliýe ulgamynyň beýleki ýurtlara garanyňda has köp bölegini tutýandygyny aýtdy.Kembrij uniwersitetiniň 2021-nji ýylyň awgust aýyndaky maglumatlaryna görä, Russiýa dünýädäki cryptocurrency bazaryndaky 12% -i bilen bitcoin gazyp alýan üçünji ýurtdyr.Russiýanyň hökümetiniň hasabatynda Russiýanyň her ýyl 5 milliard dollar bahasy bolan amallar üçin cryptocurrency ulanýandygy aýdylýar.Rus raýatlarynyň cryptocurrency aktiwlerini saklaýan 12 milliondan gowrak cryptocurrency gapjygy bar, umumy maýasy takmynan 2 trillion rubl, 23,9 milliard ABŞ dollaryna barabar.

Analitikleriň pikirine görä, cryptocurrency nyşana alýan sanksiýalar üçin ähtimal sebäp, cryptocurrency adaty banklara we töleg ulgamlaryna garşy beýleki sanksiýalary ýeňip geçmek üçin ulanylyp bilner.

Elliptik Eýrany mysal hökmünde alyp, Eýranyň dünýä maliýe bazarlaryna girmegini çäklendirmek üçin ABŞ-dan uzak wagt bäri berk sanksiýalara sezewar bolandygyny aýtdy.Şeýle-de bolsa, Eýran sanksiýalardan gaça durmak üçin cryptocurrency magdanlaryny üstünlikli ulandy.Russiýa ýaly, Eýran hem nebit öndüriji bolup, bitcoin gazyp almak üçin ýangyç üçin cryptocurrency çalşyp, import edilýän harytlary satyn almak üçin alyş-çalyş cryptocurrency ulanyp biler.Bu, Eýranyň sanksiýalaryň Eýranyň maliýe guramalaryna edýän täsirinden bölekleýin gaçmagyna sebäp bolýar.

ABŞ-nyň Gazna ministrliginiň ozalky hasabatynda cryptocurrency sanksiýalaryň maksatlarynyň adaty maliýe ulgamynyň daşyndaky serişdeleri saklamaga we geçirmäge mümkinçilik berjekdigi duýduryş berildi, bu bolsa "ABŞ-nyň sanksiýalaryna zyýan ýetirip biler".

Sanksiýalaryň bu geljegi üçin pudagyň içerki işgärleri munuň teoriýada we tehnologiýada mümkin bolup biljekdigine ynanýarlar.

"Tehniki taýdan bir exchangalar soňky birnäçe ýylda infrastrukturasyny gowulandyrdy, şonuň üçin zerur bolsa bu sanksiýalary ýerine ýetirip bilerler" -diýdi

314 (9)

“Ascendex” -iň wençura kapital hyzmatdaşy Maýkl Rinko, eger Russiýanyň hökümeti merkezi bank ätiýaçlyklaryny dolandyrmak üçin bitcoin ulansa, Russiýanyň hökümetine gözden geçirmegiň aňsatlaşjakdygyny aýtdy.Bitcoin-iň köpçülige ýaýramagy sebäpli, her kim merkezi bankyň eýeçiligindäki bank hasaplaryndaky ähli pul akymlaryny we çykyşlaryny görüp biler.“Şol döwürde Europeewropa we ABŞ teňňe bazasy, FTX we teňňe howpsuzlygy ýaly iň uly biresalara Russiýa degişli salgylary gara sanawda görkezmek üçin basyş ederler, şonuň üçin başga bir exchangalar Russiýanyň degişli hasaplary bilen aragatnaşyk saklamak islemezler. bitcoin ýa-da rus hasaplary bilen baglanyşykly beýleki kriptografik walýutalary doňdurmak täsiri bar. "

Şeýle-de bolsa, elliptik, cryptocurrency-a garşy sanksiýalary girizmegiň kyndygyny görkezdi, sebäbi iri cryptocurrency biresalary we sazlaýjylaryň arasyndaky hyzmatdaşlyk sebäpli, düzgünleşdirijiler müşderiler we şübheli amallar, iň meşhur deň-duşlar barada maglumat bermek üçin uly cryptocurrency bir exchangalaryny talap edip bilerler. - cryptocurrency bazaryndaky amallar merkezleşdirilmedik serhetler ýok, şonuň üçin düzgünleşdirmek kyn.

Mundan başga-da, cryptocurrency-yň “merkezden daşlaşdyrylmagy” asyl niýeti, düzgünleşdirmek bilen hyzmatdaşlyk etmek islemezligi hem mümkin.Ukrainanyň premýer-ministriniň orunbasary geçen hepde haýyş iberenden soň, yuanan.com-yň metbugat sekretary metbugata "millionlarça bigünä ulanyjynyň hasaplaryny birtaraplaýyn doňdurmajakdygy" sebäpli "barlygyň sebäplerine ters geljekdigini" aýtdy. cryptocurrency ”atly mowzuk açdy.

Nýu-Yorkork Taýms gazetinde çap edilen teswirde “2014-nji ýylda Krym wakasyndan soň Amerikanyň Birleşen Ştatlary rus banklaryna, nebit-gaz öndürijilerine we beýleki kompaniýalara Russiýanyň ykdysadyýetine çalt we uly zarba uran Amerikalylary gadagan etdi.Ykdysadyýetçiler günbatar ýurtlary tarapyndan girizilen sanksiýalaryň Russiýa ýylda 50 milliard dollar sarp etjekdigini çaklaýarlar.Şondan bäri kriptografik walýuta we beýleki sanly aktiwler üçin dünýä bazary pese gaçdy Partlama sanksiýalary ýerine ýetirijiler üçin erbet habar we Russiýa üçin gowy habar ".


Iş wagty: Mart-14-2022