Sanly RMB-iň ulanylmagy öňe sürülýär we degişli önümçilik zynjyrlarynyň peýdasyna dowam etmegine garaşylýar

CITIC Gymmat kagyzlar, sanly ykdysadyýet döwründe töleg infrastrukturasy hökmünde sanly RMB-ni öňe sürmegiň umumy tendensiýa bolandygyny aýdyp, gözleg hasabatyny ýaýratdy.Sanly RMB-iň aýratynlyklaryna esaslanyp, ulanyjylaryň töleg endikleri we ykjam töleg bazary görnüşi üýtgetmek mümkinçiligine duçar bolup biler.Dürli öndürijileriň işjeň gatnaşmagy sanly RMB-ni mahabatlandyrmakda we ulanmakda has köp hyýal getirer diýlip garaşylýar.Sanly RMB serhetaşa ulanmak üçin tehniki şertlere eýedir we geljekde bölek satuwdan serhetaşa töleglere çenli uzalmagyna garaşylýar, şeýlelik bilen RMB-iň ilkinji bäsdeşlik artykmaçlygy bilen bilelikde halkara bäsdeşlik ukybyny güýçlendirer.Sanly RMB programmasynyň yzygiderli wagyz edilmegi bilen, degişli önümçilik zynjyrlarynyň peýdasyna dowam etmegine garaşylýar.“Hard Wallet” önümçiligi, ýygnamak enjamlarynyň we kabul ediş terminalynyň üýtgedilmegine, täjirçilik bank ulgamynyň gurluşygyna we howpsuzlyk tehnologiýasyna degişli hyzmatlary üpjün edijilere üns bermek maslahat berilýär.

314 (5)

CITIC Gymmatly kagyzlaryň esasy nukdaýnazary aşakdakylar:

Sanly RMB e-cny: sanly ykdysadyýet döwründe töleg infrastrukturasy, mahabatyň umumy ugry.

Hukuk sanly walýuta netijeliligi ýokarlandyrmagyň, töleg çykdajylaryny azaltmagyň we hökümetiň merkezleşdirilen dolandyryşyny güýçlendirmegiň has gowy usulydyr.Walýuta ösüşiniň obýektiw kanunynyň, töleg gurşawynyň üýtgemegi we sanly tehnologiýanyň kämilleşdirilmegi bilen kanuny sanly walýutanyň sanly ykdysadyýet döwründe töleg infrastrukturasyna we ösüşiň umumy tendensiýasyna öwrülmegine garaşylýar.Hytaýyň Merkezi Banky tarapyndan çykarylan sanly walýuta e-cny diýilýär.Sanly ykdysadyýet döwründe bölekleýin töleg infrastrukturasy hökmünde ýerleşýär.Bellenen operasiýa edaralary tarapyndan dolandyrylýar.Umumylaşdyrylan hasap ulgamyna esaslanyp, bank hasaplarynyň boş birikdirme funksiýasyny goldaýar.Fiziki RMB-a deňdir we gymmatly aýratynlyklara we kanuny öwezini dolmaga eýe.Häzirki wagtda “e-cny” -yň piloty yzygiderli öňe gidýär we 2021-nji ýylda meşhurlygy we ulanylyşy tizlener.

Operasiýa we tehnologiýa ulgamy: merkezleşdirilen dolandyryş, iki derejeli iş arhitekturasy, ýedi aýratynlyk + gibrid arhitektura açyk programma meýdançasy.

E-cny, nagt we elektron tölegiň artykmaçlyklaryny özünde jemleýän dolanyşykdaky nagt puluň bölekleýin çalşygy hökmünde ýerleşdirilýär.Mundan başga-da, merkezleşdirilen dolandyryş we emissiýa gatlagynyň we dolanyşyk gatlagynyň iki derejeli iş ulgamyny kabul edýär.“E-cny” ýedi amaly aýratynlyklara eýedir: hasap we baha aýratynlyklary, göterim hasaplamasy we töleg ýok, arzan bahadan, töleg we hasaplaşyk, dolandyrylýan anonimlik, howpsuzlyk we programma üpjünçiligi.Sanly RMB tehniki ugry kesgitlemeýär we gibrid tehnologiýa arhitekturasyny goldaýar, bu bolsa täze işewürlik modellerine we bazar mümkinçiliklerine garaşylýan e-cny-nyň tehniki aýratynlyklarynyň töwereginde has köp amaly innowasiýa ssenarileriniň döremegine garaşylýar.

Ewolýusiýanyň ýerleşişi: bölek satuwdan serhetaşa töleglere çenli, serhetaşa hasaplaşyklaryň netijeliligini ýokarlandyrar we RMB-nyň halkaralaşmagyna kömek eder diýlip garaşylýar.

Häzirki wagtda çalt, Hytaýyň serhetüsti töleg ulgamy CIPS we Hytaýyň häzirki zaman töleg ulgamy CNAPS bilen bilelikde Hytaýyň serhetara töleg ulgamyny emele getirýär, bu hem halkara umumy maliýe habarlary hyzmat standartydyr.Hytaýyň Merkezi Banky, dünýäniň esasy ykdysadyýetleriniň arasynda sanly walýutany öňe sürmekde öňdeligi eýeleýär.Bank hasaplarynyň boş birleşdirilmegi we hasaplaşyk hökmünde tölegiň aýratynlyklary, RMB serhetaşa tölegiň çalt ulgamyna garaşlylygyny azaltmaga we serhetaşa hasaplaşyklaryň netijeliligini ýokarlandyrmaga kömek edip biler.Ilkinji hereket ediji artykmaçlygy bilen bilelikde halkyň walýutasynyň halkara bäsdeşlik ukybyny güýçlendirer diýlip garaşylýar.Merkezi bank tarapyndan çykarylan Hytaýyň sanly RMB-siniň gözleg we ösüş ösüşi baradaky ak kagyzda sanly RMB-nyň serhetaşa ulanmak üçin tehniki şertleri bar, emma häzirki wagtda esasan içerki bölekleýin töleg zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin ulanylýar.Häzirki wagtda serhetara töleg ssenariýasynyň gözleg we ösüş synagy tertipli dowam edýär.

314 (6)

Ulanyjy endikleri, bazar nagşy ýa-da ýüzi täzeden düzmek, ssenariý ulanylyşynyň iş mümkinçiligi uly.

1) Softumşak gapjyk: sanly RMB programmasynyň operatorlary diwersifikasiýa edilýär, ýumşak gapjygyň amaly ssenarileri yzygiderli baýlaşdyrylýar we ulanyş tejribesi kem-kemden häzirki elektron töleg gurallaryna ýakynlaşýar.Töleg akymynyň girelgesi hökmünde täjirçilik banklaryna bölekleýin tölegiň bazar paýyny giňeltmäge kömek edip biler we täjirçilik banklarynyň sanly RMB töleg girelgesiniň töwereginde has gymmatly hyzmatlary öňe sürmegine garaşylýar.

2) Gaty gapjyk: Gaty gapjyk, howpsuzlyk çipine we beýleki tehnologiýalara esaslanýan sanly RMB bilen baglanyşykly funksiýalary amala aşyrýar.CITIC Gymmatly kagyzlar, ulanyjylaryň ulanyş endiklerini we ykjam töleg bazaryndaky kartany, ykjam terminaly we geýip bolýan enjam ýaly gaty gapjyklaryň beýleki görnüşlerini üýtgetmek üçin mümkinçilikleriň bardygyna ynanýar Hyzmat üpjün edijiler, täze düşünmäge synanyşmak üçin girişe gatnaşmaga höwes bar. ýol hereketi we iş ssenarileri.Dürli öndürijileriň işjeň gatnaşmagy sanly RMB-ni mahabatlandyrmakda we ulanmakda has köp hyýal getirer.

3) Gyşky Olimpiýa oýunlary e-cny tanatmagyň esasy düwünine öwrüldi we geljekde ssenariýa esasly programmalaryň ösmegine garaşylýar.

Töwekgelçilik faktorlary: sanly RMB syýasatyny öňe sürmek garaşylýandan has haýal we awtonom infrastruktura gurluşygy garaşylýandan az.


Iş wagty: Mart-14-2022