2022 wirtual walýuta alyş-çalyş reýtingi

2022 wirtual walýuta alyş-çalyş reýtingi

1. Walýuta howpsuzlygy

Binance (https://www.binancezh.top/ 2017 2017-nji ýylda esaslandyryldy we merkezi Maltada.Elmydama ulanyjylaryň gyzyklanmalaryny birinji ýerde goýuň we ygtybarly, adalatly, açyk we täsirli sanly aktiw söwda gurşawyny üpjün etmäge çalyşyň.Şol bir wagtyň özünde, blockchain-i özen hökmünde kabul edip, giňişleýin blockchain ekosistemasyny döretmek bilen, Binance Binance ulanyjylary bilen innowasion blockchain dünýäsini döreder we bilelikde taryh döreder.(Bellik: häzirki wagtda içerki ulanyjylar diňe daşary ýurt e-poçta belligini goldaýarlar!)

2.OKEX

OKEX (https://www.ouyicn.click/ it Döredilende, dünýäniň öňdebaryjy maýa goýujysy Tim Draperiň gatnaşmagynda döredilen wençura zawodyndan bir million dollar maýa goýum aldy. Jenap Tim Draper hem “Hotmail”, “Baidu”, “Tesla” we dünýäniň beýleki öňdebaryjy kärhanalaryna maýa goýujy. 2014-nji ýylyň başynda “OKEX” Hytaýyň meşhur wençura kapital gaznasynyň esaslandyryjysy we Gonkongyň sanawy bolan Longling maýa goýumyndan 10 million dollar maýa goýum aldy. kompaniýasy Meitu (01357. HK).

3.Coinbase Pro

“Coinbase Pro” platformasynyň interfeýsi ýönekeý we ulanmak aňsat, şol sanda real wagt sargyt talaplary, diagramma gurallary, geleşik taryhy we ýönekeý sargyt prosesi.Coinbase Pro, dürli amal jübütlerinde hakyky wagtda onlaýn aktiwleri satyn almak, satmak we söwda etmek üçin ygtybarly we aňsat usul bilen üpjün edýär.“Coinbase Pro” hasaby bilen bazarlary yzarlap, amallaryň taryhyny görüp, açyk sargytlara gözegçilik edip, birnäçe bukjany dolandyryp we ş.m.

4. Ot teňňesi

2013-nji ýylda döredilen gününden bäri Huobi global stansiýasy (Huobi tor), umumy söwda mukdary 1,2 trillion ABŞ dollaryndan gowrak bolan Zhenge gaznasyndan we Sequoia Capital-dan yzygiderli maýa goýumlaryny aldy.Bir wagtlar dünýädäki iň uly sanly aktiw söwda platformasyna öwrüldi we dünýädäki sanly aktiwleriň söwda paýynyň 50% -ini tutdy.Häzirki wagtda Huobi topary 60-dan gowrak ýokary we aşaky kärhanalara maýa goýdy we Singapurda, Japanaponiýada, Günorta Koreýada, Angliýada, Awstraliýada, Kanadada, Braziliýada, Gonkongda we beýleki ýurtlarda we sebitlerde ylalaşyk hyzmat toparlaryny döretmegi tamamlady. , dünýäniň 130-dan gowrak ýurdunda millionlarça ulanyjy üçin ygtybarly we ygtybarly sanly aktiw söwdasy we aktiwleri dolandyrmak hyzmatlaryny bermek.

5.Bitfinex

“Bitfinex” dünýädäki iň uly we iň ösen bitcoin halkara stansiýalarynyň biridir.Gündelik söwda mukdary 3 milliard ýuandan gowrak bolan Ethereum, bitcoin, Wright teňňesi we efir klassiki ýaly wirtual walýutalaryň söwdasyny goldaýar.Walýuta amallaryny, ABŞ dollary bilen walýutalaryň arasyndaky amallary üpjün ediň.Registrasiýa gaty ýönekeý.2016-njy ýylda sosial media arkaly bitfinex-den 120000 töweregi bitkoin ogurlandy.Bu wakanyň täsirinde bitcoin bahasy 20% arzanlady.

6.Bittrex

“Bitfinex” 2012-nji ýylda esaslandyryldy. Aslynda bu diňe nokat-bitcoin alyş-çalşygydy.Soň bolsa sanly walýutalaryň has köp görnüşi goşuldy.“Bitfinex” sanly walýuta söwda platformalarynyň iň irki döwürlerinden biridir.Döredileli bäri hakerler tarapyndan ençeme gezek ogurlanandygy sebäpli köp jedeller boldy.Bitfinex alyş-çalyş bolmakdan başga-da, margin söwda bazaryny we margin maliýeleşdiriş bazaryny hem üpjün edýär.“Bitfinex” dünýädäki ilkinji üç alyş-çalyş bolmasa-da, onuň berýän funksiýalary örän ussatdyr.

7.KuCoin

Kucoin dünýä belli sanly walýuta söwda hyzmat platformasydyr.Kucoin dürli sanly aktiw amallaryny goldaýar.2017-nji ýylyň sentýabr aýynda döredilen, iň meşhur sanly walýuta söwda hyzmat platformalarynyň birine öwrüldi.Häzirki wagtda dünýäniň 207 ýurdunda we sebitinde 5 million ulanyjy üçin walýuta, kanuny walýuta, şertnama, POOL-X, karz bermek we ş.m. ýaly bir nokatly hyzmatlary hödürleýär.“Univershliumumy söwda hyzmaty platformasy” diýlip atlandyrylýan kucoin Seýşel adalarynda işleýär we ulanyjylara 7 × 24 sagatlyk müşderi hyzmat toparyny hödürleýär.

8.Gemini

Gemini alyş-çalşygy, Winklevoss doganlar tarapyndan esaslandyrylan bitcoin we Ethernet alyş-çalşygydyr.Gemini, iki ýerde-de täze iş alyp barmak üçin Gonkong we Singapura çadyrlaryny uzatdy.Gemini-iň merkezi Nýu-Yorkorkda ýerleşýändigi we Aziýa girmegi global giňeltmek meýilnamasynyň bir bölegidigine düşünilýär.

9.BitFlyer

“Bitflyer” alyş-çalşygy “bitflyer Inc.” -e tabyn bolup, 2014-nji ýylyň 9-njy ýanwarynda esaslandyryldy. Kompaniýanyň esasy işi bitcoin bazary söwdasy we hasaplaşyk.“Bitflyer” häzirki wagtda Japanaponiýanyň iň uly bitcoin bir exchangeasydyr we bitkoin söwdasynyň mukdary Japaneseaponiýanyň hökümeti bitcoin töleginiň kanunlaşdyrylmagyny ykrar edeninden bäri dünýäde ilkinji orna çykdy.

10.MEXC Global

Matça alyş-çalşygy (Iňlis ady: MXC) Singapurda hasaba alnan sanly walýuta bir exchangeasydyr.MXC Matcha köp sanly sanly walýuta söwdasy bolup biler.Köp walýuta söwdasy zerur dostlar üçin gowy saýlaw.Matça alyş-çalyş her amal üçin 0.20% kesgitlenen töleg alýar.Bu dünýä senagatynyň ortaça derejesinden birneme pesdir (takmynan 0,25%).Şonuň üçin geleşik çykdajylary nukdaýnazaryndan Matcha MXC belli bir bäsdeşlik artykmaçlygyna eýe.


Iş wagty: Mart-14-2022