ABŞ-nyň aksiýalary bilen bitcoin arasyndaky “korrelýasiýa” ýokarlanýar

24-nji fewralda Pekin wagty Russiýanyň prezidenti Wladimir Putin Ukrainanyň Donbas şäherinde “harby operasiýa” etjekdigini resmi taýdan yglan etdi.Netijede, Ukrainanyň prezidenti Wladimir Zelenski ýurduň uruş ýagdaýyna girendigini habar berdi.

Metbugat wagtyna görä, altynyň nyrhy 1940 dollar boldy, ýöne bitkoin 24 sagadyň dowamynda 9% töweregi aşaklady, häzirki wagtda 34891 dollar, Nasdaq 100 indeks fýuzeri 3% töweregi pese gaçdy, S & P 500 indeks fýuzerleri we Dow Jones indeks fýuzerleri 2% -den gowrak aşaklady.

Geosyýasy çaknyşyklaryň ýitileşmegi bilen dünýä maliýe bazarlary jogap berip başlady.Altyn bahalary ýokarlandy, ABŞ-nyň aksiýalary yza çekildi we “sanly altyn” hasaplanýan bitcoin garaşsyz tendensiýadan çykyp bilmedi.

Windel maglumatlaryna görä, 2022-nji ýylyň başyndan bäri bitcoin esasy global aktiwleriň öndürijiliginde 21,98% ýokarda durýar.Justaňy tamamlanan 2021-nji ýylda bitcoin 57,8% ýokarlanmak bilen esasy aktiw kategoriýalarynda birinji ýeri eýeledi.

Şeýle ägirt uly gapma-garşylyk pikir döredýär we bu kagyz hadysanyň, netijäniň we sebäbiň üç ölçeginden öwreniler: häzirki bazar bahasy takmynan 700 milliard dollar bolan bitcoin henizem “ygtybarly ýer” hökmünde kabul edilip bilnermi?

2021-nji ýylyň ikinji ýarymyndan bäri dünýä kapital bazarynyň ünsi Fed-iň göterim derejesiniň ýokarlanmagynyň ritmine gönükdirildi.Indi Russiýa bilen Ukrainanyň arasyndaky konfliktiň güýçlenmegi, ähliumumy baýlyklaryň tendensiýasyna täsir edip, başga bir gara akga öwrüldi.

Birinjisi altyn.11-nji fewralda Russiýa bilen Ukrainanyň arasyndaky konflikt açylandan bäri altyn ýakyn wagtda iň ajaýyp baý kategoriýa öwrüldi.21-nji fewralda Aziýa bazarynyň açylyşynda gysga altyn gysga wagtyň içinde böküp, sekiz aýdan soň 1900 ABŞ dollaryndan geçdi.Şu güne çenli “Comex” altyn indeksiniň girdejisi 4,39 göterime ýetdi.

314 (10)

Şu wagta çenli COMEX altyn sitatasy yzygiderli üç hepde oňyn boldy.Maýa goýum gözleg guramalarynyň köpüsi munuň sebäbiniň esasan göterim derejesiniň ýokarlanmagyna we ykdysady esaslardaky üýtgeşmeleriň netijelerine bagly diýip hasaplaýarlar.Şol bir wagtyň özünde, geosyýasy töwekgelçilikleriň soňky döwürde düýpgöter ýokarlanmagy bilen altynyň “töwekgelçilikden gaçmak” häsiýeti görnüklidir.“Goldman Sachs” bu garaşma boýunça 2022-nji ýylyň ahyryna çenli altyn ETF paýnamalarynyň ýylda 300 tonna çenli ýokarlanmagyna garaşýar.Bu aralykda, Goldman Sachs alty aýyň bahasynyň 12 aýda 2150 dollar / unsiýa boljakdygyna ynanýar.

NASDAQ-a seredeliň.ABŞ-nyň paýnamalarynyň üç esasy görkezijisiniň biri hökmünde köp sanly öňdebaryjy tehnologiýa aksiýalaryny hem öz içine alýar.2022-nji ýyldaky çykyşy erbet.

2021-nji ýylyň 22-nji noýabrynda NASDAQ indeksi taryhynda ilkinji gezek 16000 belgiden ýokary bolup, rekord goýdy.Şondan bäri NASDAQ görkezijisi birden yza çekilip başlandy.23-nji fewralda ýapylyşyna görä, NASDAQ görkezijisi 2,57% aşaklap, 13037.49 bal boldy, bu geçen ýylyň maý aýyndan bäri iň pes görkeziji.Noýabr aýynda goýlan rekord derejesi bilen deňeşdirilende 18,75% töweregi aşaklady.

314 (11)

Ahyrynda, bitkoine seredeliň.Şu wagta çenli bitcoin-iň soňky sitatasy $ 37000 töweregi.ABŞ-nyň 69000 dollarlyk rekordy 2021-nji ýylyň 10-njy noýabrynda bellenensoň, bitkoin 45% -den gowrak yza çekildi.2022-nji ýylyň 24-nji ýanwarynda bolup geçen düýpli pese gaçmakda bitkoin 32914 dollardan pes boldy we soňra gapdal söwdasyny açdy.

314 (12)

Täze ýyldan başlap, 16-njy fewralda bitcoin 40000 dollarlyk belligi gysga wagtda dikeltdi, ýöne Russiýa bilen Ukrainanyň arasyndaky konfliktiň güýçlenmegi bilen bitcoin yzly-yzyna üç hepde bäri ýapyldy.Şu güne çenli bitcoin bahalary 21,98% arzanlady.

2008-nji ýylda maliýe krizisinde dünýä ineninden bäri, bitcoin kem-kemden “sanly altyn” diýlip atlandyrylýar, sebäbi onuň käbir aýratynlyklary hem bar.Birinjiden, umumy mukdar hemişelikdir.Bitcoin, umumy mukdaryny 21 milliona ýetirmek üçin blockchain tehnologiýasyny we şifrlemek algoritmini kabul edýär.Altyn gytçylygy fizikadan gelýän bolsa, bitcoin gytçylygy matematikadan gelýär.

Şol bir wagtyň özünde, fiziki altyn bilen deňeşdirilende, bitcoin saklamak we götermek aňsat (esasanam sanlaryň hatary), hatda käbir ugurlarda altyndan ýokary hasaplanýar.Altyn adamzat jemgyýetine gireninden bäri ýuwaş-ýuwaşdan gymmat bahaly metallardan baýlygyň nyşanyna öwrülişi ýaly, bitkoiniň bahasynyň ýokarlanmagy adamlaryň baýlyga ymtylmagyna laýyk gelýär, şonuň üçin köp adamlar oňa “sanly altyn” diýýärler.

"Gadymy gadymy zatlar, kyn günler altyn."Bu, hytaý halkynyň dürli etaplarda baýlyk nyşanlaryna düşünmegi.2019-njy ýylyň birinji ýarymynda Hytaý-ABŞ söwda urşunyň başlanmagyna gabat geldi.Bitcoin aýy bazaryndan çykyp, 3000 dollardan 10000 dollara çykdy.Bu geografiki gapma-garşylykdaky bazar tendensiýasy bitcoin “sanly altyn” adyny hasam ýaýratdy.

Şeýle-de bolsa, soňky ýyllarda bitcoin bahasy ýiti üýtgäp dursa-da, 2021-nji ýylda bazar bahasy resmi taýdan 1 trillion dollardan geçip, altynyň bazar bahasynyň ondan birine ýetdi (statistika magdan çykarylan altynyň umumy bazar bahasynyň bardygyny görkezýär) 2021-nji ýyla çenli takmynan 10 trillion dollar), bahanyň öndürijiligi bilen altyn öndürijiliginiň arasyndaky baglanyşyk gowşaýar we çeňňegi çekmegiň alamatlary bar.

Koinmetrikanyň diagramma maglumatlaryna görä, bitkoin bilen altynyň tendensiýasy 2020-nji ýylyň birinji ýarymynda belli bir baglanyşykda bolup, korrelýasiýa 0,56-a ýetdi, ýöne 2022-nji ýyla çenli bitkoin bilen altyn bahasynyň arasyndaky baglanyşyk negatiw boldy.

314 (13)

Munuň tersine, bitcoin bilen ABŞ-nyň aksiýa indeksiniň arasyndaky baglanyşyk barha ýokarlanýar.

Koinmetrikanyň diagramma maglumatlaryna görä, ABŞ-nyň aksiýalarynyň üç esasy indeksiniň biri bolan bitcoin bilen S & P 500 arasyndaky korrelýasiýa koeffisiýenti, öňki bahasy 0,54-e ýakyn bolan 0.49-a ýetdi.Bahasy näçe ýokary bolsa, bitcoin bilen S & P 500 arasyndaky baglanyşyk şonça-da güýçli bolar. Bu Bloomberg-iň maglumatlaryna laýyk gelýär.“Bloomberg” -iň maglumatlary 2022-nji ýylyň fewral aýynyň başynda “cryptocurrency” bilen “Nasdaq” -yň arasyndaky baglanyşygyň 0.73-e ýetendigini görkezdi.

314 (14)

Bazar tendensiýasy nukdaýnazaryndan, bitcoin bilen ABŞ-nyň paýnamalarynyň arasyndaky baglanyşyk hem barha artýar.Soňky üç aýda birnäçe gezek bitcoin we tehnologiýa aksiýalarynyň ýokarlanmagy we pese gaçmagy, hatda 2020-nji ýylyň mart aýynda ABŞ-nyň paýnamalarynyň çökmeginden 2022-nji ýylyň ýanwar aýynda ABŞ-nyň paýnamalarynyň pese gaçmagyna çenli kriptografiýa bazary garaşsyz bazardan çykmady, ýöne käbir tehnologiýa aksiýalary bilen ýokarlanmak we düşmek tendensiýasyny görkezýär.

2022-nji ýyla çenli bitcoin pese gaçmagyna ýakyn bolan “faamng” tehnologiýa aksiýalarynyň hut özi.Amerikanyň alty tehnologiýa ägirtleriniň ýygyndysy şu güne çenli 15,63% azaldy we esasy global aktiwleriň ýerine ýetirilişinde iň soňky orny eýeledi.

Urşuň tüssesi bilen utgaşyp, 24-nji günüň ikinji ýarymynda Russiýada ukrain urşy başlanandan soň, global töwekgelçilik aktiwleri bir ýere gaçdy, ABŞ-nyň aksiýalary we cryptocurrency halas edilmedi, altyn we nebitiň bahasy ýokarlanyp başlady we dünýä maliýe bazarynda “uruş tüssesi” agdyklyk etdi.

Şonuň üçin häzirki bazar ýagdaýyndan bitcoin, “ygtybarly gaçybatalga” däl-de, töwekgelçilikli aktiw ýalydyr.

Bitcoin esasy maliýe ulgamyna birleşdirildi

“Bitcoin” Nakamoto tarapyndan dizaýn edilende, ýerleşişi birnäçe gezek üýtgedi.2008-nji ýylda “Nakamoto cong” atly syrly adam, nokatdan elektron töleg ulgamyny girizip, bitkoin adyndan kagyz çap etdi.Adyndan başlap, başlangyç ýerleşişiniň töleg funksiýasy bolan sanly walýuta bolandygyny görmek bolýar.Şeýle-de bolsa, 2022-nji ýyla çenli diňe Merkezi Amerikanyň kiçi ýurdy bolan Salwador töleg funksiýasynyň synagyny resmi taýdan geçirdi.

Töleg funksiýasyna goşmaça, Nakamotonyň bitkoin döretmeginiň esasy sebäplerinden biri, häzirki pul ulgamynda puluň çäksiz çap edilmeginiň häzirki ýagdaýyny düzetmäge synanyşmakdyr, şonuň üçin bitcoin hemişelik umumy mukdary bilen döredipdir, bu hem başga birine sebäp bolýar bitkoini “inflýasiýa garşy aktiw” hökmünde ýerleşdirmek.

2020-nji ýylda global epidemiýanyň täsiri bilen Federal ätiýaçlyk bazary gyssagly ýagdaýda halas etmegi, “çäklendirilmedik QE” başlamagy we ýylda 4 trillion dollar çykarmagy saýlady.Aksiýalara we bitkoinlere köp mukdarda likwidligi bolan uly Amerikan gaznalary.Technologyhli esasy gaznalar, şol sanda tehnologiýa kompaniýalary, wençura kapital institutlary, girdeji gaznalary, hususy banklar we hatda maşgala ofisleri şifrlemek bazaryna “aýaklary bilen ses bermegi” saýladylar.

Munuň netijesi, bitcoin bahasynyň däli ýokarlanmagy.2021-nji ýylyň fewral aýynda Tesla 1,5 milliard dollara bitcoin satyn aldy.Bitcoin-iň bahasy günde 10000 dollardan gowrak ýokarlandy we 2021-nji ýylda iň ýokary bahasy 65000 dollara ýetdi. Şu wagta çenli ABŞ-nyň sanawynda durýan wechat, 100000-den gowrak bitkoin we 640000-den gowrak bitkoin toplady.

Başgaça aýdylanda, ABŞ-nyň uly paýtagty Wall Stritiň ýolbaşçylygyndaky bitcoin kit bazary öňe sürýän esasy güýje öwrüldi, şonuň üçin uly maýa tendensiýasy şifrlemek bazarynyň ýel nokadyna öwrüldi.

2021-nji ýylyň aprelinde ABŞ-nyň iň uly şifrlemek bir exchangeasy bolan teňňe bazasy sanawda görkezildi we uly gaznalaryň ýerine ýetirilmegi mümkin.18-nji oktýabrda SEC “Bitcoin” fyuçers ETF-ni işe girizmek üçin “ProShares” -i tassyklar.ABŞ-ly maýadarlaryň bitkoine täsiri ýene-de giňelder we gurallar has kämil bolar.

Şol bir wagtyň özünde ABŞ Kongresi hem cryptocurrency barada diňlenişikler geçirip başlady we onuň aýratynlyklary we kadalaşdyryjy strategiýalary baradaky gözlegler has çuňlaşdy we bitcoin asyl syryny ýitirdi.

Bitcoin, uly fondlar bilen yzygiderli aladalanmak we esasy bazar tarapyndan kabul etmek prosesinde altynyň ornuny tutman, alternatiw töwekgelçilik aktiwine öwrüldi.

Şonuň üçin 2021-nji ýylyň ahyryndan Federal ätiýaçlyk banky göterim mukdaryny ýokarlandyrmagyň tizligini ýokarlandyrdy we “ABŞ-nyň dollaryndan suwuň uly çykarylmagy” prosesini duruzmak isledi.ABŞ obligasiýalarynyň girdejisi çalt ýokarlandy, ýöne ABŞ-nyň aksiýalary we bitcoin tehniki aýy bazaryna girdi.

Sözümiň ahyrynda, Russiýanyň Ukrain urşunyň başlangyç ýagdaýy bitkoiniň häzirki töwekgelçilikli aktiw aýratynlygyny görkezýär.Soňky ýyllarda bitcoin ýagdaýynyň üýtgemeginden, bitcoin indi “ygtybarly ýer” ýa-da “sanly altyn” hökmünde ykrar edilmeýär.


Iş wagty: Mart-14-2022